Ontwikkelingsgericht

Op de Samuëlschool bieden we onderwijs op maat dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo kan ieder kind groeien en zich op een unieke manier ontwikkelen. Daarbij kijken we ook naar het niveau van een kind en sluiten daar met ons onderwijs op aan. Dat kan door kleine aanpassingen in de groep, door extra begeleiding of uitdaging. Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren.

StudioHeartbeat_Samuel_Polsbroekerdam-48

Gericht op groei

We vinden het belangrijk dat ieder kind op zijn eigen manier groeit. Op onze school geven we eigentijds onderwijs dat de leerlingen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Alle leerlingen zijn actief betrokken bij het leren en hebben inzicht in hun eigen ontwikkeling. We maken dit in de klassen inzichtelijk met de groeigrafieken. Per week zien de kinderen welke groei ze doormaken. De leerlingen tonen hierdoor eigenaarschap en zijn betrokken, enthousiast en gemotiveerd om te leren.

Aanbod op niveau

Ons onderwijs gaat uit van het werken in jaarklassen; onze school heeft door het aantal leerlingen drie combinatiegroepen. De leerlingen zitten met hun leeftijdsgenoten in één groep. Er zijn echter verschillen in interesse en ontwikkeling van kinderen. Hier proberen we rekening mee te houden door te differentiëren in de instructie bij het aanbieden van de leerstof en de verwerking. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, andere kinderen hebben juist een verlengde instructie nodig. Naast de leerkrachten bieden onze onderwijsassistenten extra ondersteuning.

Minder- en meerbegaafdheid

Leerlingen die extra instructie nodig hebben, krijgen die van de groepsleerkracht. Doordat de gemiddelde groepsgrootte onder de 15 leerlingen is, heeft de leerkracht hier de tijd en gelegenheid voor. Wanneer nodig kan een leerling op één of meer vakgebieden een eigen leerlijn krijgen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft onze school een plusgroep: de Dolfijngroep. TriVia heeft een bovenschoolse plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen die naast de Dolfijngroep nog meer uitdaging nodig hebben: de Delfinogroep.

Digitale lesmethode

Werken met de computer zien we niet als doel op zich, maar als middel om ons onderwijs aantrekkelijker, beter, afwisselender en effectiever te maken. De kinderen werken bij taal en rekenen met de software van Snappet. Dit houdt in dat de kinderen hun werk digitaal maken in plaats van in een werkboek.

Het werken met deze software heeft een aantal voordelen. De kinderen zien meteen of hun antwoord goed of fout is en krijgen de kans om zich te verbeteren. De leerkrachten kunnen meteen hulp bieden waar nodig. Daarnaast biedt de software werk op maat aan: moeilijkere opgaven of juist herhalingsopgaven, net wat het kind nodig heeft.

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs