Vertrouwenspersonen


Onderdeel van de bestaande klachtenregeling die elke school heeft, is het hebben van een vertrouwenspersoon per bestuur en een contactpersoon per school. Het leek ons verstandig deze personen weer eens bij de ouders onder de aandacht te brengen. De SPCOL kent twee vertrouwenspersonen, te weten mevrouw Margriet de Greef (0348-553029) en de heer Rens de Bruyn (0348-551886). De rol van de vertrouwenspersoon is om na te gaan of er door bemiddeling een oplossing voor het gerezen probleem gevonden kan worden of dat er aanleiding is een formele klacht in te dienen.
Wanneer u als ouders een klacht heeft over het onderwijs aan de school van uw kind(eren) en u komt, nadat u dit geprobeerd hebt, niet tot een voor u aanvaardbare oplossing met de leerkracht van uw zoon/dochter en ook niet met de directeur van de school, dan is er de mogelijkheid u te wenden tot de schoolcontactpersoon. Deze is voor u het aanspreekpunt en zal u (mogelijkerwijs) doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van uw voorkeur. Voor onze
school is Mevrouw Anne van der Vlist - van Vliet de contactpersoon. Zij woont Noordzijdseweg 211, 3415 RD Polsbroek, Haar telefoonnummer is 0182-309887.
Voor de volledige klachtenregeling verwijzen wij u naar de schoolgids, waarin de
klachtenprocedure en de consultatie van contact- en vertrouwenspersonen uitgebreid beschreven staat.